Události

Čerpací stanice / 24. července 2017 / Zdroj: PETROLmagazín č. 3/2017 / Autor: Ing. Miroslav Stříbrský, UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

Kontroly se přepočítaly...

Takto by se dal stručně charakterizovat konečný výsledek martyria, které zcela zbytečně museli prodělat někteří čerpadláři - a to včetně velkých sítí - během kontrol České obchodní inspekce v období několika uplynulých měsíců. Předmětem kontrol bylo, stručně řečeno, správné vyčíslení celkové částky za pohonné hmoty na účtence pokladny. Pro ty šťastlivce, kteří byli uvedených kontrol ušetřeni, zrekapitulujeme podstatu.

ČOI - průkaz (z ilustrací)

Jako by nestačilo, že naši čerpadláři čelí neustálé palbě zákonných předpisů všeho druhu, úřední šiml v minulých měsících opět silně zařehtal, tentokráte na téma "ochrana spotřebitele". Jen co jsme si všichni oddechli ze zavedení EET, začaly se v některých krajích množit kontroly ČOI, které obvykle končily značnou pokutou.

Neznalost zákona neomlouvá. A to ani úřední osobu!

Podstatou "závad" zjištěných ČOI na kontrolovaných čerpacích stanicích byla ve skutečnosti zásadní neznalost technologie výdeje pohonných hmot a příslušných metrologických norem, kterým je celý proces měření a zobrazovaní množství a částky za odebrané pohonné hmoty striktně podřízen.

Někteří pracovníci ČOI si de facto vytvořili vlastní teorii, jak má být na účtence provedeno zaokrouhlení konečné částky k úhradě. Zcela přitom ignorovali zákonné předpisy, které platí v ČR a v celé EU pro výdejní stojany PHM ("stanovená měřidla"). Tyto předpisy jsou právně nadřazeny jakýmkoli dodatečným účetním výkladům.

Stručně řečeno: na účtence musí být uvedeny údaje shodné s údaji na displeji výdejního stojanu. Kontroloři však triviálním vynásobením celkové množství x jednotková cena dosti často došli k haléřovým rozdílům, které po zaokrouhlení činily rozdíl ± 1 Kč. "Okrádání spotřebitele" bylo odhaleno a padlo i několik desetitisícových pokut. Nebudeme popisovat všechny následné protesty a kroky, které podnikli provozovatelé čerpacích stanic, velké sítě a v neposlední řadě i UNICODE a ČAPPO. Výsledkem bylo jednoznačné zastání se čerpadlářů ze strany Českého metrologického ústavu, kterému tímto patří naše poděkování.

Níže uvádíme plné znění dopisu ČMI, adresovaného všem provozovatelům čerpacích stanic. Neodpustíme si však na tomto místě ocitovat poslední, podstatnou část dopisu: "… ČMI zahájil jednání s kompetentním kontrolním orgánem (Česká obchodní inspekce) s cílem konfrontovat některé technické parametry a metrologické vlastnosti výdejních stojanů … s požadavky zákona o ochraně spotřebitele a s cílem přispět po odborné stránce k doplnění všech relevantních technických a metrologických informací, které by mohl orgán dozoru nad trhem v ČR v rámci svých zjištění z kontrolní činnosti při svém rozhodování zohlednit…"

Nezbývá než doufat, že si oba orgány příslušné předpisy zkonfrontují správně…

 


 • Výdejní stojan PHM je podle MID (Směrnice EP a ER 2014/32/EU) tzv. stanoveným měřidlem
 • Závazným údajem pro stanovení množství a celkové ceny za odběr PHM je tedy displej výdejního stojanu
 • Účtenka (daňový doklad) musí obsahovat totožné údaje jako displej výdejního stojanu

Dopis, který Český metrologický institut poslal výrobcům a uživatelům výdejních stojanů na pohonné hmoty, přetiskujeme v plném znění, na detail originálu se můžete podívat na obrázku.

Zobrazení ceny na indikační jednotce výdejního stojanu na pohonné hmoty

V návaznosti na žádosti subjektů, které jsou výrobci výdejních stojanů pohonných hmot a které tato stanovená měřidla používají na čerpacích stanicích pohonných hmot za účelem přímého prodeje paliva spotřebitelům, sděluje Český metrologický institut (dále jen "ČMI") k problematice cenové indikace vydaných pohonných hmot na předmětných výdejních stojanech následující informace:

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejní stojany na pohonné hmoty (dále je "výdejní stojany") patří mezi druhy měřidel, jejichž technické a metrologické vlastnosti, respektive požadavky na ně, jsou specifikovány nařízením vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NV"). Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (dále jen "MID") ze dne 26. února 2016 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh.

"Jestliže je výdejní stojan vybaven indikační jednotkou ukazující cenu, pak nesmí být rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z ceny za jednotku a indikovaného množství větší než cena odpovídající Emin." (Emin je absolutní hodnota největší dovolené chyby pro nejmenší odměr.) Tento závazný požadavek lze nalézt jak ve směrnici MID, respektive NV, tak v opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C033-15 (dále jen "OOP"), kterým se v podmínkách české právní úpravy metrologie stanovují metrologické a technické požadavky na předmětný druh stanovených měřidel - výdejní stojany na pohonné hmoty, včetně metod zkoušení pro jejich ověřování (k vydávání OOP je ČMI zmocněn zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů). V čl. 7.5.3 zmíněného OOP, které stanovuje mimo jiné i kriteriální požadavky na zkoušku počítadla ceny prováděnou při ověřování ČMI, je stanovena dovolená odchylka indikované ceny. Odchylka indikované ceny nesmí být při procesu ověřování větší než cena odpovídající Emin.

Poznámka: Za předpokladu, že by se jednalo o výdejní stojan, jehož hodnota nejmenšího odměru stanovená výrobcem je Vmin = 2 l (standardní případ), pro niž činí největší dovolená chyba Emin = 0,02 l (viz čl. 2.3.2.4 OOP), činila by při ceně benzínu 30,- Kč/l tato dovolená odchylka 60 haléřů. Pokud by byl při procesu ověřování takový nebo nižší rozdíl zjištěn, nebyl by to důvod pro zamítnutí ověření předmětného stanoveného měřidla. Tento princip platí jako jedna z podmínek pro ověření výdejního stojanu jakožto stanoveného měřidla podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii; nelze ji však interpretovat tak, že je možné například řídící software výdejního stojanu naprogramovat tak, aby záměrně a systematicky připočítával uvedenou částku k matematicky vypočtené ceně.

Výrobci výdejních stojanů jsou tedy povinni zajistit splnění předmětného závazného technického požadavku vyplývajícího z čl. 5.5.3 NV, resp. z čl. 7.5.3 OOP, tj. že při nejmenším zobrazovaném dílku indikace výdejního stojanu 0,01 litru (Emin = 0,02 l) se celková indikovaná cena může lišit (od ceny vypočtené z ceny za jednotku a indikovaného množství) maximálně o cenu odpovídající ceně 0,02 litru produktu.

Jakým (legitimním) výpočtovým mechanismem zajistí výrobce splnění předmětného požadavku u formátu ceny zobrazované indikační jednotkou, je z hlediska metrologie plně v jeho kompetenci (může se dokonce jednat i o specifická řešení, která mohou být know-how výrobce). Při ověřování výdejního stojanu na pohonné hmoty se pak při zkoušce počítadla ceny zjišťuje shoda/neshoda s požadavkem specifikovaným v odst. 7.5.3 OOP, tj. s požadavkem na rozdíl mezi zobrazenou cenou a cenou vypočtenou z indikovaného množství a z ceny za jednotku. Pokud cenová indikace na výdejním stojanu výše uvedené požadavky splní, což uživatel tohoto druhu stanoveného měřidla prokazuje zajištěním ověření v souladu s § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s druhovým seznamem stanovených měřidel vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., v platném znění, potom lze tento údaj používat jako závazný pro realizovanou transakci reprezentovanou přímým prodejem paliva spotřebiteli.

Probíhá-li pak vlastní vypořádání závazkového vztahu hotovostní platbou, je vztah mezi dodavatelem na jedné straně a odběratelem (spotřebitelem) na straně druhé upraven zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ten stanoví, že při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Tato problematika je však v dané oblasti standardně řešena mimo stanovená měřidla (v rámci pokladních systémů) a není v působnosti ČMI. I přes tuto okolnost ČMI zahájil jednání s kompetentním kontrolním orgánem (Česká obchodní inspekce) s cílem konfrontovat některé technické parametry a metrologické vlastnosti výdejních stojanů pohonných hmot (specifikované evropskou a národní legislativou) provozovaných v České republice ve funkci stanovených měřidel s požadavky zákona o ochraně spotřebitele a s cílem přispět po odborné stránce k doplnění všech relevantních technických a metrologických informací, které by mohl orgán dozoru nad trhem v ČR v rámci svých zjištění z kontrolní činnosti při svém rozhodování zohlednit.

Ing. František Staněk, PhD.,

odborný ředitel pro legální metrologii


dopis ČMI

dopis ČMI strana 2.

Hodnocení článku

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ještě se nehlasovalo.

Odeslat článek


Komentáře k článku

Počet komentářů: 0 Přidat nový komentář Zobrazit komentáře

Aktuální vydání magazínu

Číslo: 2019-01Bezpečnost na čerpací staniciObjednávka přeplatného

Hlavní partner PETROL.cz

MOL

Reklama

Czechbus

CardManager

Newsletter PETROL

Přihlásit / zrušit zasílání denního přehledu aktualit PETROL na Váš e-mail.

  

Akce Petrol

  Partneři PETROL.cz

  ColosseumEconomia