Alternativa by měla počkat

Pro ekonomickou obnovu bude rafinérské odvětví nadále poskytovat cenově dostupné a konkurenceschopné pohonné hmoty pro dopravní systémy a pro průmysl vysoce hodnotové spektrum výrobků. Za současné situace je prioritou nejprve zvýšení výkonnosti ekonomiky, oživení poptávky po pohonných hmotách ve stávající ekologické kvalitě. Další vývoj a investice do nízkouhlíkatých technologií v našem odvětví vyžaduje vytvořit velké finanční zdroje a investice, zvážit všechna rizika pro budoucnost i jako příležitosti k zelené cestě.

Ekologie cílem, ne podmínkou

Členské společnosti ČAPPO vnímají a hlásí se k nutnosti snížení ekologické zátěže dopravy a aktivně se podílejí na plnění všech environmentálních cílů. Aktuálně probíhající restart české i evropské ekonomiky by měl podle ČAPPO respektovat stávající podmínky, ve kterých se jednotlivé země nacházejí. Snahu po zeleném oživení ekonomiky (tzv. výzva s názvem "for Green Recovery" Pascala Canfina) je nutné zasadit do kontextu svízelné situace, ve které se většina evropských firem nachází. Principy zelené ekonomiky by se podle ČAPPO neměly stát nutnou podmínkou obnovy, ale cílem, ke kterému by ve výsledku veškeré úsilí mělo směřovat. Zatím je nutné respektovat postavení ropy jako energetické komodity a strategické chemické suroviny. K tomu je potře-ba přiřadit složení vozového parku s dominancí spalovacích motorů v dieselovém i benzinovém provedení. Kapalná paliva budou hrát důležitou roli v různých od-větvích dopravy i v období do roku 2040. Petrolejářský obor proto musí plnit globální poptávku po palivech zodpovědným způsobem. Sem patří již realizované ekologické změny v palivech, které byly zabezpečeny v období 2000-2020. Patří sem zavedení bezolovnatých benzinů, odsíření pohonných hmot či zavedení biosložek. Význam pro ekologii má i zavedení aditivovaných a prémiových druhů pohonných hmot nebo nabídka ekologické kapaliny Ad Blue pro dieselové motory. Pohonné hmoty v současné kvalitě s podílem obnovitelné složky jsou potřeba pro obnovu ekonomiky, a to ve stávající ekologické kvalitě, a plně kryjí energetickou potřebu současných pohonů v dopravě.

Obnova důvěry zákazníků

ČAPPO se chce aktivně zapojit do diskuze o způsobu provedení pomoci evropským ekonomikám. Primárním a elementárním nástrojem všech projektů obnovy by měla podle asociace být zejména snaha o obnovení spotřebitelské důvěry občanů a záchranu pracovních míst pro Evropany. Hlavně tím by měl být znovu vytvořen nebo obnoven prostor pro dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu. To bude vyžadovat s ohledem na současný výrazný pokles spotřeby a rizika dalšího vývoje nový ucelený a vyvážený pohled na rizika a příležitosti v oblasti alternativních paliv a nízkouhlíkatých technologii. Za velmi důležité je třeba považovat rámec financování a zvážit všechna rizika zelených investic a přitom neoslabit a zachovat konkurenceschopnost našeho oboru, neboť u ekologických investic obor bojuje s jejich nízkou návratností i nízkou podporou. Všichni vnímáme potřebu dosáhnout cílů programu Green New Deal. Jde pouze o způsob a časovou souslednost, jak k nim dojít. Překotné předhánění se v dalších klimatických slibech nyní překrývá racionální úvahu o efektivní a rychlé pomoci. Případná vidina jediné cesty k záchraně evropských ekonomických hodnot přes vázané spojení rozvojových programů s tzv. Green New Deal nemusí být srozumitelná podstatné části evropské populace, značně postižené současnou pandemií a nejhorším ekonomickým propadem od druhé světové války.

Zelená zelené energii, ale...

Výzva s názvem "for Green Recovery" Pascala Canfina, předsedy Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu, a více než 180 zástupců či signatářů vyzývá evropské společenství tváří v tvář ekonomicky svízelné situaci, jejíž hloubku i délku si dovolí málokdo odhadnout, k vytvoření aliance s cílem dosáhnout "zeleného oživení ekonomiky". Má jít o první celoevropskou výzvu, která mobilizuje zelené investiční balíčky za účelem vypracování plánů obnovy a transformace ekonomiky. Ty zakotvují boj proti změně klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčový pilíř hospodářské strategie, avšak zřetelně zatím bez analýzy a znalosti současných hospodářských dopadů celosvětové pandemie na členské státy EU a jejich ekonomiky. Podobnost s poválečnými snahami o ob-novu Evropy formou Marshallova plánu není rozhodně náhodná. Situace evropských ekonomik však rozhodně srovnatelná není, a to nejen s poválečným obdobím, ale ani dnes mezi členskými státy samými kvůli velmi různé intenzitě dopadů pandemie na hospodářství, služby a chod společnosti. V ČR by další ekologické směry měly odpovídat podmínkám, zájmům, možnostem a zdrojům ČR a současně splňovat požadavky EU v míře právě postačující. Navíc petrolejáři nejsou jedinými dodavateli energií k pohonu.

Nejen Green New Deal

ČAPPO, plně a odpovědně vědoma si závazků členských firem v oblasti ochrany klimatu, považuje za nevhodné, aby projekty na obnovu prosperity EU byly striktně svazovány jen s projektem Green New Deal. Sporná obhajitelnost a srozumitelnost takového přístupu za současné ekonomické situace může ve svých důsledcích vést k odmítnutí ambiciózních ekologických cílů značnou části evropské populace. Cestu vidí asociace spíše ve vyváženém a odpovědném postupu, který přinese rychlý návrat k prosperitě. V současné době naše odvětví podporuje více než 1 milion pracovních míst v EU, poskytuje vysokou přidanou hodnotu pro hospodářství a hraje klíčovou roli v zajištění energie pro dopravu a odvětví vykazuje v rámci moderních technologií vysokou energetickou účinnost a snižuje uhlíkovou stopu v palivech. Na zřeteli je potřeba mít i příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů a příjmy z DPH jako významné zdroje státního rozpočtu. V dalším období je proto velmi důležité nastartovat růst spotřeby a nově definovat stabilní jednotící reálnou politiku rozvoje současného sortimentu paliv včetně alternativ. Po dosažení ekonomické kondice a zvýšení spotřeby, kdy 80 % makroekonomického ukazatele DPH ovlivňuje spotřebu nafty a ze 40 % ovlivňuje spotřebu benzinů, pak po tomto oživení bude lepší pozice a následně mnohem snazší dosáhnout vytyčené mety v oblasti ochrany životního prostředí.

RED II až po stabilizaci ekonomiky?

ČAPPO požádala odpovědné orgány České republiky o posouzení možnosti na evropské úrovni dočasně odložit (o 1-2 roky) implementaci směrnice RED II s vizí teprve po stabilizaci ekonomické situace EU vytvořit prostor i pro jejich společenskou akceptaci, které usnadní reálné, nikoli formální dosažení očekávaných cílů. Nezapomínejme, že těchto cílů lze dosáhnout teprve poté, kdy spotřebitelé začnou ve větší míře než doposud pořizovat a používat vozidla na alternativní pohon. Přitom kapalná paliva pro svou hustotu energie a vysoké objemy budou v některých typech dopravy (nákladní, letecká, armádní technika, zemědělství) obtížně nahraditelná. Je proto důležité pokračovat ve snižování jejich ekologického dopadu, tedy efektivně snižovat uhlíkovou stopu. Neznamená to však, že by postupná "zelená" konverze dopravy nemohla probíhat již nyní tam, kde je to ekonomicky výhodné i společensky přínosné. Postoj ČAPPO koresponduje se snahou Svazu chemického průmyslu ČR o racionální, 1-2letý odklad projektu označovaného European Green Deal. ČAPPO zároveň oceňuje finanční podpory státu, daňové úlevy pro odvětví, která jsou pro zvýšení kondice ekonomiky důležitá a pro náš obor klíčová z pohledu návratu ke spotřebě pohonných hmot před pandemií. Musí být také respektován fakt, že ropa není plně nahraditelná surovina a celý obor zajišťuje rozhodující zdroje energie pro dopravu i další produkty. Z širšího ekonomického pohledu je důležitá i jeho hospodářská prosperita. Rafinerské odvětví bude mít i nadále strategický význam pro postupný přechod na nízkouhlíkaté technologie v kapalných palivech i v petrochemii.

Autor: Ing. Václav Loula, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek