Jakou podporu a úlevy můžete získat?

V minulém čísle Petrolmagazínu jsme přinesli informace o tom, o jakou formu pomoci mohou provozovatelé čerpacích stanic žádat v souvislosti s ekonomickým útlumem z důvodu pandemie. Situace se nyní relativně stabilizovala, avšak mnohé úlevy zůstávají v platnosti.

Antivirus C - prominutí pojistného na sociální zabezpečení                          

Jedna z nejnovějších státních podpor je tzv. režim Antivirus C. Jedná se o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele, promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného. Výše pojistného odváděného za zaměstnance se nemění a snížení vyměřovacího základu nemá vliv na výpočet tzv. superhrubé mzdy zaměstnance. Pro provozovatele čerpacích stanic, kteří jsou v roli zaměstnavatelů, je tato úleva jistě a mohou ji využívat za měsíce červen až srpen tohoto roku. Pojistné na sociální zabezpečení si mohou snížit zaměstnavatelé, kteří k poslednímu dni daného měsíce mají maximálně 50 zaměstnanců, udrží si alespoň 90 % zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni příslušného měsíce v porovnání s počtem zaměstnanců k 31.3.2020 a zároveň se úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivé měsíce červen až srpen v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů za březen 2020 nesnížil o více než 10 %.

Na jednoho zaměstnance si lze maximálně odečíst vyměřovací základ ve výši 52.253 Kč. Úspora na odvodech může činit téměř 13 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Nelze si však odečíst vyměřovací základ za zaměstnance v pracovnímu poměru, který obdržel výpověď z důvodu organizačních změn či nadbytečnosti.

Prominutí pojistného nelze kombinovat s čerpáním prostředků z programu antivirus v režimu A či B za daný kalendářní měsíc.

O prominutí pojistného není potřeba žádat. Pokud je nárok splněn, snížení pojistného za příslušné měsíce uplatní provozovatelé čerpacích stanic prostřednictvím formuláře "Přehled o výši pojistného", a to tak, že v něm bude snížen vyměřovací základ zaměstnavatele. Formulář je podáván Okresní správě sociálního zabezpečení, a to pouze elektronicky.

Jaký je termín pro podání přiznání k dani z příjmů?

Na základě rozhodnutí ministryně financí bylo možné daňové přiznání za rok 2019 podat až do 18.8.2020, této možnosti mohli využít provozovatelé čerpacích stanic, kteří jsou fyzickými i právnickými osobami. Rozhodnutím ministryně financí však nedošlo ke změně zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, ale došlo k prominutí pokuty za pozdní podání přiznání a k prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu daně. Prominutí pokuty a úroků nastalo automaticky a bez žádosti, pokud přiznání bylo podáno do 18.8.2020 a zároveň do tohoto termínu byla daň i uhrazena. Pokud nebyl tento nejzazší termín dodržen, pak pokuta i úrok jsou počítány od původního dne zákonné lhůty, tj. od 1.4.2020 nebo od 1.7.2020.

Prodloužený termín pro podání přehledů

V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o možnosti podat bez jakýchkoliv sankcí přiznání k dani z příjmů do 18.8.2020, je umožněno podnikajícím fyzickým osobám podat příslušným správám sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18.9.2020. Prodloužení je vázáno na podmínku, že k tomuto datu zároveň bude uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Částka doplatku musí být v tento den připsána na účet příslušné OSSZ. Pak bude podnikajícím fyzickým osobám prominuto penále, které by jinak měli hradit za opožděnou platbu. Ani zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019. Pokutu nedostane OSVČ, která si jinak řádně plní své povinnosti, a která zdravotní pojišťovně předloží přehled do 18. září 2020. Pokuta za pozdní podání tedy bude prominuta bez žádosti. V případě pozdní platby je ale nutné podat individuální žádost o prominutí penále.

Majitelé a provozovatelé čerpacích stanic mohou ušetřit na pojistném

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Úleva na pojistném se týká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které odvádějí zákonem stanovené minimum i více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé nemuseli za období od března do srpna platit měsíční zálohy na pojistné. Ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních záloh na pojistné. Ve finále mohou OSVČ ušetřit šestinásobek minimálního pojistného, který činí 4.896 měsíčně. Kč. Za šest měsíců je možné ušetřit 29.376 Kč.

Kompenzační bonus nyní i pro pracovníky pracující na dohodu

V minulém čísle jsme zde upozorňovali na možnost zažádat o kompenzační bonus, na který doposud měli nárok pouze OSVČ a společníci "malých" s. r. o. Nyní mohou o kompenzační bonus požádat i lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Jedná se tedy o osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti s výdělky nad 3 tis. Kč, nebo na dohodu o provedení práce s výdělky nad 10 tis. Kč měsíčně. Podmínkou však je, že těmto osobám bylo kvůli koronavirové pandemii znemožněno pracovat a že pracovali alespoň ve čtyřech ze šesti měsíců před pandemií (v období od 1.10.2019 do 31.3.2020). Stále je v platnosti i ta podmínka, že nárok na kompenzační bonus se nevztahuje na osoby, které zároveň vykonávají jiné zaměstnání. Jakou částku je možné čerpat? Lidé pracující na dohodu mohou čerpat 350 Kč na den, OSVČ a společníci malých s. r. o. 500 Kč na den. O kompenzační bonus lze zažádat zpětně za období od 12.3. do 8.6. 2020, nejdéle do 31.10.2020. Vzor žádosti včetně pokynů k vyplnění je možné vyplňovat na webu finanční správy, k dispozici je interaktivní PDF formulář i webová aplikace. Vyplněnou žádost je možné podat na místně příslušném finančním úřadě, žádosti jsou přijímány e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím EPO, poštovních služeb, nebo osobně na podatelnách. Pracovníci pracující na dohody budou muset navíc k žádosti doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné potvrzení od zaměstnavatele.

ZÁVĚR: Vzhledem k častým legislativním změnám je třeba poznamenat, že informace obsažené v článku se datují ke dni 10.8.2020, kdy byla uzávěrka této publikace. Pro aktuální informace navštivte www.kodaplegal.cz, kde naleznete aktualizované obdobné rady a tipy, jak zmírnit dopady koronavirové pandemie na podnikatele nejen z oblasti čerpacích stanic.

Kodap

Eurodata

Autor: Martina Salacká, Zdroj: PETROLmagazín 4/20

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2020/06 Téma číslaPandemie čerpací stanice nezavřela
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek