Nejen úspěšný program Pečeť kvality

Špinka

Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace. Její česká pobočka zahrnuje mimo jiné nově i Divizi Natural Resources, která má své laboratoře v Praze-Strašnicích a v areálu kolínského Parama, kde najdete i motorovou zkušebnu. O novinkách ve firmě a také o úspěšném programu Pečeť kvality jsme si povídali s jejím novým ředitelem Janem Špinkou, který dříve pracoval na pozici vedoucího Inspekčního a certifikačního orgánu.

Co je u vás od roku 2017, kdy jsme zde byli naposledy, nového?

Novinek je více a některé jsou i hodně viditelné. Od 1. ledna 2021 došlo ke změně organizační struktury celé společnosti SGS Group. Divize paliv a maziv je nyní sloučena se segmenty Minerals a Agriculture, Food and Life do divize Natural Resources. Také naše budova ve Strašnicích prochází významnou vnější i vnitřní rekonstrukcí. Dochází k velké vizuální proměně, byly instalovány nové bezpečnostní prvky pro práci s nebezpečnými látkami, naši lidé tak budou pracovat opravdu v prostorách moderního typu. Nyní jsme v závěrečné fázi rekonstrukce laboratoře, která je z pohledu provozu a bezpečnosti samozřejmě nejnáročnější. Ale za celou dobu renovace jsme neomezili provoz ani na jediný den, což se i nám zdá skoro neuvěřitelné.

Došlo také k propojení dobré věci s programem Pečeti kvality, kdy jsme začali aktivně podporovat projekt sociálních automobilů, které spolufinancujeme. Tato vozidla jsou určena pro dobročinné organizace typu Domovu seniorů, Diakonie či Červeného kříže. Jedná se o dlouhodobý projekt, přesně zacílený na konkrétní pomoc a jsme moc rádi, že v tuto chvíli na českých silnicích jezdí již 7 vozidel se známkou Pečeť kvality motorových paliv na své nádrži.

Loni oslavil program kontroly jakosti pohonných hmot s názvem Pečeť kvality deset let trvání. Jak ho dnes s odstupem času hodnotíte?

Program Pečeť kvality slaví letos dokonce 20 let! Nicméně před 10 lety byl významně inovován SGS po úspěšné akvizici bývalého Ústavu paliv a maziv. Program po celou dobu plní svůj primární účel pro obě skupiny, pro něž je určen. Pro držitele Pečeti slouží nejen jako marketingový nástroj, ale především poskytuje ze strany SGS držitelům technickou a konzultační podporu při zavádění nových paliv na trh. Motoristům zase dává jasné vodítko, kde naleznou kvalitní a nezávisle kontrolované pohonné hmoty, tedy kde mohou natankovat bez rizika.

Snížil jeho prestiž odchod největšího řetězce Benzina Orlen? Jak se díváte na současný "samokontrolní" program koncernu Unipetrol?

Z našeho pohledu se prestiž programu odchodem společnosti Benzina Orlen nijak nesnížila. Navíc se v mezidobí do programu přihlásil druhý největší distributor pohonných hmot MOL se svými 304 čerpacími stanicemi, který také splnil náročné podmínky programu Pečeť kvality.

Pokud jde o "samokontrolní program", je třeba říci, že každá kontrola kvality v rámci distribučního řetězce je vždy přínosem. Je tedy na každém provozovateli čerpacích stanic, pro jakou úroveň kontroly se rozhodne. Program Pečeť kvality je v tomto ohledu nejvyšší možnou úrovní kontroly, jelikož se jedná o velice komplexní, nestrannou a nezávislou službu třetí strany.

Kolik se dnes programu "Pečeť kvality" účastní řetězců a celkově čerpacích stanic?

Aktuálně je v programu zařazeno 937 čerpacích stanic. Mezi držiteli nalezneme jak velké řetězce Shell, OMV, MOL, EuroOil, sítě hypermarketů Tesco nebo Globus, tak i menší sítě jako KM-Prona, Koloc Oil, a dokonce i samostatné čerpací stanice.

Vyplatí se, aby se do tohoto programu zapojili i nezávislí čerpadláři, kteří spravují jen jednu, nebo několik čerpacích stanic?

Vstup do programu je dobrovolný. Tedy jakákoli čerpací stanice, která splní podmínky programu, se do něj může přihlásit. Právě díky sdíleným informacím o aktuálních problémech na trhu umožnuje program včasně a vhodně reagovat všem účastníkům programu bez ohledu na jejich velikost.

Stává se ještě dnes, že si někteří nepoctiví čerpadláři vylepují falešné samolepky Pečeti kvality, jako tomu bylo v minulosti, popřípadě existují nějaké jiné problémy s případným zneužíváním této ochranné značky?

Za poslední dva roky jsme zneužití známky téměř nezaznamenali. Pouze v jednom případě jsme zjistili, že soukromý majitel čerpací stanice koupil použité výdejní stojany od řetězce, který měl Pečeť kvality oprávněně, a na stojanu zůstala původní známka. Po upozornění majitele byla značka Pečeti odstraněna.

Jak vůbec celkově hodnotíte jakost pohonných hmot na českém trhu v porovnání se zbytkem Evropy?

Kvalita paliv na trhu ČR se za posledních 20 let, kdy je prováděn pravidelný monitoring kvality ČOI a běží program Pečeť kvality, výrazně zlepšila. Z původních více než 10 procent nevyhovujících vzorků na trhu podle monitoringu ČOI je v současné době podíl vyhovujících vzorků v rámci Pečeti kvality na úrovni 99,6 procent. V porovnání s okolními státy lze konstatovat, že celkově je kvalita pohonných hmot na českém trhu velmi dobrá. Ze zprávy Fuel quality monitoring in the EU z roku 2018 vyplývá, že podíl nevyhovujících vzorků v ČR je celkově cca 1,3 procenta, zatímco v Rakousku je to 1,5 procent, na Slovensku cca 10 procent, v Polsku 1,1 procento a v Německu pouze 0,3 procenta.

Jsou současné počty odběrů vzorků ČOI z hlediska celkové úrovně jakosti PHM dostatečně vypovídající, popřípadě lze udělat srovnání státní kontroly jakosti s programem Pečeť kvality?

Počty odběrů jsou dané vyhláškou 516/2020Sb., počty neshodných vzorků s normou uvádí ČOI na svých webových stránkách. Jak jsem již říkal, v rámci programu Pečeť kvality dosahuje počet shodných vzorků 99,6 procent, což je lepší výsledek, než je výsledek celorepublikový. Je vhodné podotknout, že počty provedených odběrů v rámci Pečeti kvality jsou nicméně násobně vyšší než ze strany státních orgánů.

Stále s ČOI spolupracuje i SGS?

Ano, SGS s ČOI spolupracuje dlouhodobě. Na konci února bylo ze strany ČOI vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele laboratorních služeb, kterého se SGS úspěšně zúčastnila. Během dubna by mělo dojít k podepsání smlouvy mezi SGS a ČOI na další čtyřleté období.

Co všechno je třeba zahrnout do věty "správná péče o pohonné hmoty", třeba právě v souvislosti s Pečetí kvality?

Správná péče o pohonné hmoty zahrnuje všechny procesy a postupy, které mají vliv na kvalitu pohonných hmot, a to v celém distribučním řetězci. Program Pečeť kvality se zaměřuje na veškeré tyto procesy na čerpacích stanicích komplexně. Nejedná se tedy jen o laboratorní analýzy, ale o kontrolu veškerých procesů od příjmu pohonných hmot přes jejich skladování až po výdej motoristovi.

Využíváte i v současné době mobilní laboratoř? Dostala její obsluha konečně novou generaci této upravené dodávky?

Mobilní laboratoř dostala v roce 2017 moderní facelift a také nové přístrojové vybavení. V rámci rozšíření nabídky testů byl instalován infračervený spektrometr pro screeningové měření fyzikálně-chemických parametrů benzinů a naft.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci jsme se rozhodli nyní mobilní laboratoř nenasazovat, a to především z důvodu většího počtu na místě realizovaných testů. Trávili bychom na čerpacích stanicích hodně času, což nyní není žádoucí. Její činnost však bude po ukončení pandemie a restrikcí opět obnovena.

Dělali jste v poslední době nějaké výzkumy ohledně ověření schopností aditiv v pohonných hmotách? Existují v tomto ohledu nějaké nové trendy?

SGS disponuje v ČR motorovou zkušebnou, která se zaměřuje právě na tento segment zkoušek. Spolupracujeme s výrobci aditivačních balíčků a ověřujeme účinnost nových formulací, které jsou následně uváděny na trh. Pozornost se soustřeďuje zejména na detergentní přísady pro zážehové motory s přímým vstřikem, pro jejichž ověření byly připraveny nové typy zkoušek. Pro tyto zkoušky je naše zkušebna vybavena a má ověření v rámci CEC. V rámci toho musí plnit náročné podmínky ověřování při mezilaboratorních zkouškách.

Jak se díváte na vývoj nízkouhlíkatých paliv ať už na bázi biolátek, nebo s využitím CO2 ze vzduchu?

Biopaliva se v EU používají již dlouhou dobu. V současné době mají prodejci a dovozci uvádějící paliva na trh povinnost uspořit 6 procent emisí ve srovnání s palivy nepoužívajícími biopaliva. Tato povinnost platí od roku 2020. U automobilových benzinů se používá přídavek ethanolu a také přídavek ETBE. Obsah ethanolu je limitován normou pro E10 na 10 procent V/V, obsah  ETBE na 22 procent V/V při maximálním obsahu kyslíku 3,7 procent m/m. Úspora emisí závisí na použitém typu biomasy pro výrobu ethanolu, vesměs se používají potravinářské suroviny, např. kukuřice, pšenice a cukrová řepa. Je snaha využít i různé vedlejší produkty a odpad, které mají větší úsporu emisí. Výraznější pokrok ve využití odpadů a vedlejších surovin je v případě biopaliv přidávaných do motorové nafty. FAME se běžně vyrábí z upotřebených kuchyňských olejů. Povolené množství přídavku FAME je nicméně jen 7 procent V/V, takže efekt úspory emisí je omezen.  Výraznější možností je použití přídavku hydrogenovaného rostlinného oleje neboli HVO. Tento produkt je také možné vyrobit z odpadních surovin, ale jeho přídavek je omezen pouze hustotou výchozí motorové nafty. Velkou výhodou je, že tento produkt označovaný jako parafinická motorová nafta má lepší vlastnosti než motorová nafta. A její přídavek výsledný produkt vylepšuje, což SGS ověřila v rámci výzkumného projektu ve spolupráci s VÚZT. Do konce roku 2020 platilo daňové zvýhodnění pro přídavek min. 30 procent biosložky, takže se používala nafta s minimálně 30% přídavkem HVO. To znamenalo zvýšení cetanového čísla na cca 60 jednotek, snížení obsahu síry, snížení obsahu aromátů, snížení celkových emisí a zlepšení nízkoteplotních vlastností. Daňové zvýhodnění kompenzovalo zvýšené náklady na tento produkt. Rokem 2021 toto zvýhodnění bohužel skončilo, a proto tato směs z trhu zmizela. Do budoucna lze předpokládat využití tohoto typu paliv a jejich další rozšíření. Bylo by vhodným dalším kvalitativním stupněm, protože umožnuje plnění emisních limitů. 

Jak hodnotíte prodej paliva E10 z hlediska jakosti a použitelnosti v nových i starších spalovacích motorech?

Palivo E10 je palivo s obsahem kyslíku do 3,7 procent m/m a je součástí jakostní normy ČSN EN 228. V současné době se o jeho zavedení v ČR v širší míře uvažuje, zatím se objevil na trhu ČR pouze benzin v oktanové úrovni 98 od společnosti Orlen Unipetrol. Vyšší obsah kyslíku zde zajišťuje zvýšený obsah ETBE, tento benzin obsahuje pouze stopy ethanolu. V okolních zemích, např. na Slovensku, se benzin E10 prodává zejména v oktanové hladině 95. Existuje seznam vozidel od jednotlivých výrobců, která tento benzin mohou používat, ale lze konstatovat, že všechna vozidla vyrobená po roce 2000 mohou využívat tento druh benzinu. Při průměrném stáří vozidel v ČR cca 15 let by neměl nastat žádný problém.

Autor: Jiří Kaloč, Zdroj: PETROLmagazín

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2021/05 Téma číslaCo budeme tankovat na čerpacích stanicích za 15 let
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek