Jak se zbavit dluhů

Peníze

Jak se zbavit dluhů

Stejně jako předešlé roky i letošní akce Milostivého léta se bude týkat pouze dluhů, které vznikly vůči státu. Jakých dluhů se Milostivé léto týká? Kdo bude moci o odpuštění dluhů požádat? Jakým způsobem bude mimořádné odpuštění dluhů probíhat?

Jaké dluhy budou odpuštěny

Další z řady, v pořadí již třetí Milostivé léto, které se uskuteční od 1. července do 30. listopadu 2023, bude něčím výjimečné. Zatímco ta první dvě umožnila odpustit úroky a penále pouze z dluhů, které se dostaly do soudního exekučního řízení, letošní se bude vztahovat na nezaplacené daně a sociální pojištění. Tedy na dluhy vůči finančnímu úřadu, celní správě a České správě sociálního zabezpečení, které jsou vymáhány danými institucemi, bez soudních exekutorů. Milostivé léto se tentokrát týká hlavně dluhů, které vznikly podnikatelům a firmám.

Cílem zákonů, které umožní dlužníkům zbavit se výhodně dluhů, je motivovat dlužníky k mimořádné úhradě dluhu (jistiny), eliminovat nedoplatky, jejichž vymáhání není pro stát efektivní a hospodárné, a poskytnout jedinečnou příležitost pro jednorázové snížení objemu dluhů u jednotlivců. Odpuštění příslušenství při splacení větších dluhů a škrtnutí bagatelních nedoplatků u finanční či celní správy lze označit za určitou formu "daňové amnestie". Opatření, která jsou mimořádná a jednorázová, by mohly využít desítky tisíc lidí.

Daňové milostivé léto 2023                         

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů se vztahuje pouze na fyzické osoby a jen na příslušenství daně, které dosud nebylo uhrazeno a pokud samotný dluh vznikl do 30. září 2022.  Konkrétně bude možné odpustit úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a také náklady řízení, včetně exekučních. Nevztahuje se na clo a jeho příslušenství. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny, tedy původního dluhu, do 30. listopadu 2023, případně v dohodnutém splátkovém režimu.

Některé neuhrazené nedoplatky na dani a příslušenství daně vzniklé do 30. září 2022 zaniknou ke dni 1. července 2023 automaticky. Týká se to těch nedoplatků, které nepřesáhnou 200 Kč, resp. 30 Kč v případě nedoplatků na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, jestliže celková výše všech nedoplatků u jednoho správce nepřekročí částku 1000 Kč.

Pojistné milostivé léto 2023

Předmětem Zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů budou nezaplacené penále z dlužného pojistného a nezaplacené exekuční srážky, které k 30. září 2022 evidovala příslušná správa sociálního zabezpečení. Pro jejich odpuštění bude podmínkou uhrazení dlužného pojistného, a to nejpozději do 30. listopadu 2023, případně v dohodnutém splátkovém režimu. O odpuštění dluhů na sociálním pojištění mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby. 

Úhrada dluhu na splátky

Letošní novinkou Milostivého léta je, že při dluzích vyšších než 5000 Kč bude dlužníkům umožněno rozložit si úhradu dluhu do splátek. Tento limit se týká daňových dluhů i dluhů na sociálním pojištění. Žádost o rozdělení dluhů do jednotlivých splátek musí dlužník podat nejpozději do konce rozhodného období, tedy do 30. listopadu 2023. Případným nezaplacením splátky ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě zanikne možnost zaplatit dluh ve splátkách a penále a ani exekuční náklady nebudou moci být odpuštěny.

Jak zažádat o odpuštění dluhu

Žádost o mimořádné odpuštění dluhu je nutno podat během rozhodného období, tedy od 1. července do 30. listopadu 2023. Zároveň musí dlužník v termínu do 30. listopadu 2023 uhradit původní dlužnou částku, případně požádat o rozložení úhrady dluhu do splátek.

Podání žádosti o odpuštění daňových dluhů je možné učinit pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem zaslané na elektronickou adresu správce daně.

Podání žádosti o odpuštění dluhu vůči České správě sociálního pojištění je potřeba učinit prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím přístupu se zaručenou identitou.

S přípravou i podáním žádosti a s dalšími potřebnými úkony spojenými s Milostivým létem 2023 vám rádi pomohou poradci daňově poradenské a účetní společnosti KODAP.

 

Autor: Ing. Petra Brožová, Zdroj: Petrol magazín č.3

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek