Počet odebíraných vzorků pohonných hmot je dostačující…

Pistole-pohonné hmoty

Počet odebíraných vzorků pohonných hmot je dostačující…

…říká ústřední ředitel České obchodní inspekce, kterým je od října loňského roku Jan Štěpánek. Kontrolní činnost je podle něj důležitá zejména v oblastech, kde se spotřebitel nedokáže bránit sám nebo jen v omezené míře. To se samozřejmě týká i jakosti pohonných hmot, která se možná i díky aktivitě ČOI v posledních letech neustále zlepšuje. Požádali jsme ho o rozhovor.

Jaké všechny kontroly provádí ČOI na čerpacích stanicích?

Česká obchodní inspekce na čerpacích stanicích primárně provádí monitoring kvality (jakosti) pohonných hmot, jenž probíhá celoročně na základě platné právní úpravy, která stanovuje i minimální počet vzorků, jež má Česká obchodní inspekce odebrat a otestovat. V rámci těchto kontrol probíhají i kontroly používaných měřidel a v některých případech také plnění dalších povinností hospodářských subjektů prodávajících pohonné hmoty nebo jiný sortiment zboží, který náleží do naší dozorové působnosti. Vždy záleží na zaměření konkrétní kontroly.  

Může nějak ČOI pomoci spotřebitelům ohledně vysokých cen na čerpacích stanicích?

Ceny a jejich tvorba obecně nepatří do dozorové působnosti České obchodní inspekce.

Jaké jsou výsledky kontrol ČOI na čerpacích stanicích u nepalivového zboží? Jsou větší problémy z hlediska sortimentu obchodů nebo gastroprovozů na čerpacích stanicích?

Nemyslím si, že bychom v obchodech nebo gastroprovozech čerpacích stanic zjistili při kontrolách nějaká závažná pochybení. Výsledky kontrol nepalivového zboží u čerpacích stanic jsou z hlediska počtu zjištění pod celkovým průměrem. 

Jak vysokou pokutu může inspektor ČOI udělit a nejsou ty částky malé s ohledem na to, že pokuty udělujete i řetězcům, jejichž příjmy násobně převyšují stanovenou pokutu?

Inspektor obvykle ukládá pokuty v řádech jednotek tisíc korun za méně závažná porušení právních předpisů (maximálně do 10 000 Kč). Vyšší pokuty jsou ukládány ve správním řízení rozhodnutím ředitele inspektorátu. Výše pokut se vždy odvíjí od konkrétního zjištění porušení právních předpisů, jeho závažnosti, doby trvání, následků protiprávního jednání a dalších skutečností týkajících se konkrétního případu. V rámci určení výše pokuty se zohledňuje celá řada skutečností a faktorů včetně tohoto, aby uložená pokuta byla účinná, přiměřená a odrazující. Co se týče maximální výše pokut za jednotlivé přestupky, jsou stanoveny v jednotlivých právních předpisech. Obecně lze konstatovat, že ČOI může uložit nejvyšší pokuty v řádech desítek milionů korun. Takové pokuty jsou však na místě především tam, kde může dojít k ohrožení života a zdraví spotřebitelů.

Jaký nástroj byste potřebovali, aby se vás obchodníci doopravdy báli?

Česká obchodní inspekce dlouhodobě usiluje o upevňování pozice respektovaného dozorového orgánu, který svou kontrolní činnost provádí objektivně a nestranně. Tzn. chce svou dozorovou činností zajistit dodržování příslušných předpisů všemi podnikatelskými subjekty a tím přispívat ke kultivaci trhu a dosažení rovných podmínek na trhu pro všechny zúčastněné. Zároveň Česká obchodní inspekce nemá být poctivými obchodníky vnímána jako represivní orgán, ale jako subjekt, který kromě své kontrolní činnosti provádí osvětovou a preventivní činnost jak na straně podnikatelů, tak i na straně spotřebitelů. Mezi standardní aktivity České obchodní inspekce tak patří i dlouhodobá spolupráce s profesními svazy či komorami, kde dochází např. v rámci kulatých stolů ke vzájemné výměně informací a zkušeností. Rovněž je kladen důraz na vzdělávání spotřebitelů tak, aby se spotřebitel dokázal ve standardních situacích bránit sám. Z druhé strany nepoctiví hráči, tzv. "šmejdi", dle názoru České obchodní inspekce nemají na trhu své místo, a Česká obchodní inspekce má dostatek oprávnění i nástrojů vynutit si dodržování nastavených pravidel.

Milionová pokuta pro drobného zelináře může být likvidační, ale pro velký řetězec je téměř neznatelná. Rozlišuje se také, komu pokutu udělujete - třeba podle celkového obratu?

V rámci ukládání pokut se vždy postupuje podle právních předpisů a je aplikováno tzv. správní uvážení.

Jak rozlišujete výši pokuty v případě, kdy máte podezření na záměrné porušení zákona třeba v případě pančování pohonných hmot?

Nejprve musím podotknout, že podezření rozhodně nestačí. Takové jednání by muselo být prokázáno. V případě úmyslného porušování zákona by se jednalo o významnou přitěžující okolnost.

Podle vašich zjištění je v současné době jakost PHM v ČR na velmi dobré úrovni. Není to ale proto, že počet odebraných vzorků není dostatečný z hlediska celkového počtu čerpacích stanic?

Rozhodně ne, počet odebíraných a testovaných vzorků pohonných hmot je dostačující. Naopak jsme toho názoru, že právě s ohledem na ustálený vyhovující stav by počet odebíraných vzorků mohl být nižší.

A od čeho se vlastně odvíjí počet odebraných vzorků?

Minimální počet odebíraných vzorků pohonných hmot je stanoven prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách. 

Pokud to není na podnět zákazníků, jaký systém praktikují inspektoři ČOI při návštěvách jednotlivých čerpacích stanic?

S ohledem na to, že se jedná o plošný monitoring, jsou kontroly plánovány tak, aby byly monitorovány všechny čerpací stanice v České republice. Tento způsob plánování však může být a v některých případech je modifikován na základě zjištění nekvalitních paliv, podnětů spotřebitelů na nekvalitní paliva, dostupnosti jednotlivých druhů paliv na čerpacích stanicích a dalších skutečností. 

Stále ČOI využívá k analýze vzorků laboratoře SGS?

Ano, stále spolupracujeme se společností SGS, a to na základě smlouvy.

Existuje nějaká kooperace ČOI a SGS v rámci jejího programu Pečeť kvality - např. že na čerpací stanice kontrolované přímo SGS nechodí inspektoři ČOI tak často?

Nikoli. Pečeť kvality je čistě komerční hodnocení pohonných hmot na čerpacích stanicích. Monitoring jakosti pohonných hmot realizovaný Českou obchodní inspekcí je zcela nezávislý, jedná se o výkon dozoru nad trhem z moci úřední, nikoli o komerční aktivitu. 

Největší síť Orlen Benzina opustila Pečeť kvality a má vlastní program na kontrolu jakosti paliv, zvýšil se od té doby počet kontrol na čerpacích stanicích Benzina Orlen?

Jak jsem zmínil u předcházející odpovědi, Česká obchodní inspekce kontroluje pohonné hmoty nezávisle na jakýchkoli komerčních nebo podnikových systémech kvality. 

Můžete provádět kontroly jakosti i na neveřejných čerpacích stanicích?

Předně, zákon o pohonných hmotách nezná přímo pojem "neveřejná" čerpací stanice. Zákon v tomto ohledu pracuje zejména s pojmy čerpací stanice pohonných hmot, veřejně přístupná čerpací stanice a výdejní jednotka. Obecně pak platí, že Česká obchodní inspekce může kontrolovat v zásadě všechna místa, kde dochází k prodeji nebo výdeji pohonných hmot ve smyslu zákona.

Provádí se kontroly jakosti pohonných hmot pouze u čerpacích stanic nebo také u distribučních firem a například ve skladech státního Čepra?

S ohledem na ustálený stav jakosti pohonných hmot v České republice provádíme kontroly pohonných hmot primárně na čerpacích stanicích. V minulých letech byly prováděny kontroly jakosti pohonných hmot v okamžiku stáčení pohonné hmoty z cisterny do nádrže čerpací stanice. Všechny tyto kontroly byly ale bez zjištění porušení zákona. 

Do PHM se dnes přidávají nejrůznější aditiva, která mají zajistit palivům určité vlastnosti, čehož jejich prodejci využívají také k reklamě a označují je za prémiová. Je možné kontrolovat, zda takové PHM skutečně aditiva obsahují?

Monitoring jakosti pohonných hmot vychází především z požadavků vyhlášky. Kontinuálně jsou tedy kontrolovány jakostní parametry, které stanoví vyhláška. Pokud se jedná o aditiva, tedy přísady do pohonných hmot, není jejich obsah v rámci standardního monitoringu speciálně testován. Ze zkušeností je nám však známo, že mohou mít vliv na některé kvalitativní parametry pohonných hmot, které jsou podle vyhlášky kontrolovány. Testování aditiv v palivech je možné do té míry, do které lze aditiva v palivu identifikovat.

Kolik má ČOI v současnosti inspektorů? A kolik jich pracuje v rámci kontroly jakosti paliv?

Česká obchodní inspekce má v současné době 220 inspektorů. Na kontrolu jakosti pohonných hmot se soustavně soustřeďuje přibližně 28 inspektorů tak, aby byly pokryty potřeby jednotlivých inspektorátů. To zahrnuje nejen tyto inspektory, ale i další, kteří jsou schopni je v případě potřeby nahradit. Problematikou se pak zabývají i pracovníci ústředního inspektorátu.      

ČOI má dozor nad cenami a jejich zúčtováním. Má některé pravomoci zjišťovat také nekalé zisky nebo kartelové dohody?

V této oblasti nemáme žádné pravomoci. Česká obchodní inspekce řeší především řádné seznámení spotřebitele s cenou a to, zda byla konečná cena, kterou má spotřebitel zaplatit, správně spočítána. Problematiku kartelových dohod a jiné způsoby porušování pravidel hospodářské soutěže má pod dozorem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kontrola nepřiměřeného majetkového prospěchu pak spadá podle zákona o cenách do působnosti cenových kontrolních orgánů.

Autor: Jiří Kaloč, Zdroj: Petrolmagazín č. 4

Diskuse

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/03 Téma číslaUNITI
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek