Akreditace laboratoře v lihovaru Dobrovice

Projekt roku, Tereos TTD, a. s.

akreditovaná laboratoř TEREOS TTD

Laboratoř dobrovického lihovaru společnosti Tereos TTD získala akreditaci Českého institutu pro akreditaci a slouží jako nezávislý akreditační orgán pro líh, benzín a palivo E85.

"Laboratoř má veškeré potřebné prostředky pro měřící a zkušební zařízení požadované pro správné provádění zkoušek a kalibrací. Zařízení a jeho software je schopno dosahovat požadovaných přesností a jsou ve shodě s příslušnými specifikacemi," řekla Kateřina Sedmíková, vedoucí laboratoře, která v ní pracuje spolu s dalšími třemi laborantkami.

Přípravy na akreditační proces zabraly více než dva roky a celkové náklady dosáhly více než 2 miliony Kč. Samotné akreditaci poté předcházel audit, který kontroloval jak dokumentaci - systém managementu, aplikace systému managementu v praxi, tak vybavení laboratoře - zda je všechno zařízení řádně zkalibrováno. Auditem prošla také metodologie, její vhodnost, správnost aplikace a kontrola této aplikace. Dne 6. března pak byl celý proces dotažen do úspěšného konce a státní orgán Český institut pro akreditaci vydal rozhodnutí o akreditaci.

Laboratoř může provádět rutinní rozbory pro výrobní část lihovaru Dobrovice, pro skladovací část a dále také analýzu každé expedované autocisterny i vagonu. Mimo to může akreditovaná laboratoř sloužit také třetím stranám pro rozbory jejich výrobků nebo dodávek. Rozhodnutí o akreditaci je mezinárodní, výsledky zjištěné laboratoří mají proto stejnou váhu jako výsledky kterékoliv jiné akreditované laboratoře nejen v České republice, ale i v Evropě.

Laboratoř je schopna provádět analýzy lihu (bezvodý, surový, denaturovaný), benzinu a paliva E85. Kontrolovanými atributy jsou hustota, tenze par, obsah vody, PH, nečistoty u bezvodého lihu (obsah metanolu, vyšších alkoholů) a obsah etanolu v palivu E85. Laboratoř má akreditaci i pro odběr vzorků.

Hlavním důvodem, proč se společnost Tereos TTD rozhodla akreditaci získat, je snaha ověřovat si kvalitu vlastních výrobků analýzami s akreditovaným výsledkem. Dalším důvodem potom byl fakt, že v České republice je akreditovaných laboratoří jako šafránu a společnost tak získala možnost poskytovat služby v podobě akreditovaných analýz a výsledků všem dalším zájemcům.

Aby nedocházelo ke střetu zájmů s výrobním útvarem a obchodním oddělením organizace a tyto útvary nepříznivě neovlivňovaly soulad laboratoře s požadavky normy ISO/IEC 17025:2005 je zkušební laboratoř podřízena přímo vedení Tereos TTD, a.s. Nestrannost laboratoře a všech osob v ní pracujících je dále zajištěna prohlášením o nezávislosti, nestrannosti, věrohodnosti a mlčenlivosti. Toto prohlášení je součástí pracovní náplně všech pracovníků, kteří provádějí analýzy a jejich vyhodnocování.

"Správnost a spolehlivost zkoušek prováděných v laboratoři je ovlivněna několika faktory, jako je například lidský faktor, podmínky prostředí, zkušební metody a jejich validace, zařízení, návaznost měření, vzorkování a zacházení se zkušebními položkami. Tyto faktory bere laboratoř v úvahu při rozvoji zkušebních metod, při výcviku a kvalifikaci osob pracujících v laboratoři a při výběru a kalibracích metod, které používá," dodává vedoucí laboratoře. Kvalita laboratoře je také pravidelně kontrolována certifikačním orgánem, a to nejprve po roce, dále pak za další tři roky a následně po dalších pěti letech.

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek