Projekt "FUELPAGE" zavádění monitoringu jakosti paliv pro Srbsko

Projekt roku – Suroviny a Produkty, VŠCHT Praha

FUELPAGE

Projekt sdílení dobré praxe v oblasti hodnocení kvality motorových paliv s pozitivními dopady na boj proti šedé ekonomice v Srbské republice

 V únoru 2016 byl zahájen mezinárodní česko-srbský projekt FUELPAGE, který si klade za cíl předat srbské straně praktické zkušenosti z ČR týkající se kontroly distribuce ropných produktů na spotřebitelském trhu a předcházení výpadkům rozpočtových příjmů v důsledku nezaplacených cel a daní. Projekt se primárně zaměřuje na technické, legislativní a organizační aspekty systémového zajištění kvality pohonných hmot na trhu (FQMS) tak, aby byly v souladu s požadavky EU (Directive 98/70/EC). Srbsko chce zlepšit kontrolní mechanismy eliminující přítomnost nekvalitních a nelegálních motorových paliv v distribuční síti a v maximální míře tak zajistit ochranu zájmu spotřebitelů a domácích výrobců ropných produktů. Omezení distribuce nekvalitních motorových paliv následně nepřímo ovlivní i životní prostředí tím, že dojde ke snížení škodlivých výfukových emisí. Řešení projektu bude ukončeno v prosinci 2016.

Fuelpage 1

Za českou stranu se projektu účastní Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie ropy a alternativních paliv a Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), za srbskou stranu Univerzita Bělehrad, reprezentovaná Fakultou strojního inženýrství, dále Nacionalni naftni komitet Srbije (NNKS) a jako hlavní příjemci know-how pak dvě srbská ministerstva - Ministerstvo těžby a energetiky a Ministerstvo obchodu, turistiky a telekomunikací. Organizačnímu zajištění projektu velice pomohlo i české velvyslanectví v Bělehradě.

Na celkovém rozpočtu projektu 48 000 € se podílí 36 % evropské sdružení pro přeshraniční regionální spolupráci Central European Initiative (CEI) se sídlem v Terstu, nejvýznamnější částí (57 %) přispívá srbská strana a zhruba 7 % pak tvoří vlastní zdroje české strany.

Na jaře a na podzim roku 2016 se skupina českých odborníků v Bělehradu zúčastnila celkem tří pracovních setkání se zástupci obou srbských ministerstev, srbské obchodní inspekce, Univerzity Bělehrad a NNKS (v Srbsku má obdobné postavení jako ČAPPO v ČR), na kterých byl detailně vysvětlen systém zajišťování a monitorování kvality motorových paliv v ČR a příslušné role České obchodní inspekce, Celní správy, Ministerstva obchodu a průmyslu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí v celém procesu. Se srbskou stranou byly diskutovány detaily způsobu odběru vzorků pohonných hmot v distribuční síti čerpacích stanic, jejich analýzy v akreditované laboratoři a vyhodnocení výsledků autorizovanou osobou, výpočtu limitních hodnot hodnocených kvalitativních parametrů a konečně postup státní správy, resp. ČOI, při uplatňování  sankcí a systém fungování správního řízení v ČR. Tomuto všemu předcházela podrobná analýza příslušné srbské legislativy a její srovnání s legislativou ČR a EU.

Fuelpage 2

V červnu 2016 se uskutečnil studijní pobyt zástupců srbské strany v Praze, na kterém byl partnerům v praxi předveden odběr vzorků pohonných hmot inspektory ČOI na čerpací stanici, analýza vzorků přímo v terénu pomocí mobilní laboratoře SGS ČR a způsob zajišťování kvality pohonných hmot v jednom z distribučních skladů ČEPRO, a.s. Došlo rovněž k pracovnímu setkání zástupců srbské strany s pracovníky Odboru plynárenství a kapalných paliv na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Celní správy Praha a ústředního inspektorátu ČOI. Srbská strana velice ocenila otevřenost českých partnerů a jejich ochotu sdílet know-how.

 V současné době se formulují doporučení pro zlepšení systému monitorování kvality motorových paliv v podmínkách Srbska, která budou zabudována do připravované srbské legislativy  a technických norem. Lze konstatovat, že Srbsko je velice dobře organizačně a technicky připraveno na realizaci systému monitorování kvality pohonných hmot plně kompatibilního s požadavky EU. Nejedná se pouze o jednu z důležitých podmínek pro připravovaný vstup Srbska do EU, ale také o významné opatření na podporu rozvoje turistického ruchu o rozšíření obchodní spolupráce se střední a západní Evropou.

Fuelpage 3

Petrol Magazín

Aktuální vydání2024/2 Téma číslaKaminová doprava
Aktuální číslo

Přihlašte se k odběru novinek